ППОВ

Студија оправданости са Идејним пројектом ППОВ Велико Село (Београд)

 

Детаљан опис пројекта

ППОВ Велико Село је једно од пет постројења за пречишћавање отпадних вода, предвиђених Генералним урбанистичким планом Београда до 2021. Централни канализациони систем обухвата знатну територију старог Београда између Дунава и Саве, до вододелнице Кумодраж, Мали Мокри Луг и леву обалу Саве, Нови Београд и Земун, све до индустријске зоне (укупно 31,000 ha).
Централно постројење је предвиђено за прихват отпадних вода из канализационог система, као и воде из кишне канализације.

 

Пројекат разматра алтернативна решења пречишћавања. Извршена је упоредна анализа по техничким и економским параметрима и предложена и одабрана алтернатива.

Предвиђена је фазна изградња до 2031. Капацитет постројења у крајњој фази је 1,650,000 ЕС, максимални инсталисани капацитет је 6,343 l/s.

Инвеститор:

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Конзорцијум:

KOCKS (Немачка), ИК консалтинг и пројектовање (Београд)

Вредност изградње: 166.800.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

  • Прикупљање података и анализа постојећих података
  • Истражни геодетски и геомеханички радови
  • Израда алтернативних решења пречишћавања
  • Студија оправданости (економска и финансијска анализа)
  • Прелиминарно разматрање могућих извора финансирања
  • Прелиминарна процена утицаја на животну средину
  • Идејни пројекат ППОВ

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија