Заштита од поплава

Санације и реконструкције обалоутврде на десној обали реке Саве (Београд на води)

 

Детаљан опис пројекта

Предузеће EAGLE HILLS PROPERTIES д.о.о., као инвеститор пројекта „Београд на води“, непосредно је заинтересовано да приобаље на коме је предвиђена реализација овог пројекта буде заштићено од великих вода реке Саве, а обалоутврда осигура стабилност обале. Овај део десне обале Саве изграђен је око 1925. год. Извршено је насипање десне инундације (мајор корита), да би се формирало теретно пристаниште за мануелни утовар/истовар пловила. На косој обалоутврди и по круни кеја изграђене су битве за привез пловила на везу. Сва каснија снимања стања изграђене обале, вршена за потребе њене евентуалне санације (1977.год.), показала су да је коса обала стабилна, а бетонска облога без већих оштећења. Ово се потврдило и последњим детаљним снимањем за потребе израде овог пројекта.

 

Плански основ за радове на заштити од високих водостаја р. Саве, на потезу десне обале, сектор од км 1+000 (Бранков мост), км 2+800 (Нови железнички мост) до км 3+000 налази се у Просторном плану подручја посебне намене уређења дела приобаља Града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“.

Изградња и реконструкција обалоутврде са приобалним појасом на десној обали Саве, планирана је у регулационом појасу ширине од 30м. За уређење приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“, израђен је посебан плански документ „BELGRADE WATERFRONT DETAILED MASTERPLAN“ у оквиру којег су дата детаљна архитектонска решења садржаја и уређења овог простора.

 

Инвеститор:

EAGLE HILLS PROPERTIES d.o.o.

Конзорцијум:

ЦЕП (Центар за планирање урбаног развоја)

 

Врста извршених радова

 

  • Пројекат реконструкције обалоутврде
  • Пројекти конструкције терасе испред павиљона
  • Пројекти конструкције терасе у продужетку променаде

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија