Заштита од поплава

Пројекат хитних радова на реконструкцији насипа на десној обали Саве - Источна деоница

 

Детаљан опис пројекта

Постојећи одбрамбени насип дуж десне обале Саве и Дрине од Шапца (км 0+000) до Црне баре (км 63+688) део је сложеног система којим се од поплава штити подручје Мачве. Поплавама је потенцијално угрожено око 30,000 ха најквалитетнијег пољопривредног земљишта са заступљеном интензивном пољопривредном производњом и развијеном мрежом канала за одводњавање. Потенцијално је поплавама угрожено и 15 насеља, међу којима и град Шабац. Постојећи систем не испуњава потребан степен заштите овог подручја од великих вода реке Саве. У 2010. години, забележени поплавни талас са високим водостајима у веома неповољним хидролошким околностима, условио је изузетно високе трошкове спроведене одбране.

 

Због реалне опасности да се може десити ванредна хидролошка ситуација која би угрозила читаво подручје, људске животе и материјална добра велике вредности, на предлог штаба за одбрану од поплава Града Шапца, донета је одлука о хитним радовима, који се морају хитно започети како би се умањио ризик од плављења при новом поплавном таласу.
Велики талас плављења подручја Мачве, као последица недовољне висине насипа на већем делу одбрамбене линије, оправдава одлуку да се хитно поступи реконструкцији насипа, по усвојеној динамици, фазности изградње, у складу са усвојеним техничким решењима из Идејног пројекта, који се морају разрадити на нивоу главног пројекта, по усвојеној траси будућег реконструисаног насипа у склопу појаса земљишта у државној својини.

 

Инвеститор:

ЈВП Србијаводе (Пројекат је финансиран од стране Светске банке)

Вредност пројекта: 84.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

  • Геодетске, геомеханичке и хидролошке подлоге
  • Техничко решење реконструкције насипа
  • Техничка решења и детаљи, радови и услови заштите суседних објеката
  • Прорачун стабилности и сигурности насипа
  • Технички услови извођења радова
  • Мере заштите на раду
  • Предмер и предрачун радова

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија