ППВ

Претходна студија оправданости са генералним решењем унапређења квалитета воде и водоводних система у градовима Кикинда, Бечеј, Нови Бечеј и Зрањанин

 

Детаљан опис пројекта

Овај пројекат представља прву фазу реша¬вања проблема у водоснабдевању у општинама Кикинда, Бечеј, Нови Бечеј и Зрењанин. Генерални пројекат обухвата анализу предлога дугорочног решавања водоснабдевања, анализе количина и квалитета воде са аспекта постојећих изворишта, оцену потребних количина воде на бази препорука ЕУ о потрошњи воде по становнику, анализу стања магистралних цевовода сирове и чисте воде, анализу варијантних решења траса цевовода и потенцијалних локација постројења за пречишћавање воде за пиће, анализе могућности проширења постојећих изворишта,

анализе посебности стања воде по регионима, анализе рада постојећих постројења за пречишћавање воде, анализе могућности доградње постојећих или изградње нових постројења за пречишћавање вода, избор процеса за уклањање арсена.

Поред тога је размотрена могућност за краткорочно, средњерочно и дугорочно решавање водоснабдевања као и економско-финансијски аспект финансијске помоћи Немачке владе.

Инвеститор:
Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Србије (Дирекција за воде) и Немачка

Конзорцијум:
DVGW Немачка, ИК Консалтинг Београд

Вредност пројекта: 800.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

  • Прикупљање подлога и дефинисање постојећег стања водоснабдевања
  • Приказ постојеће законске регулативе
  • Програм лабораторијских истражних радова за квалитет и анализа добијених резултата
  • Математички модел цевовода
  • Генерални пројекат
  • Економска анализа варијантних решења и избор оптималне варијанте

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија