Наводњавање

Главни пројекат захватања воде из Дунава за наводњавање северног дела Панчевачког рита

 

Детаљан опис пројекта

Панчевачки рит представља посебну геоморфолошку целину окружену речним токовима, са запада и југа Дунавом, са севера Карашцем, а са североистока и истока Тамишем. Ова прос¬трана алувијална равница површине 40.696 ha насипима је брањена од високих вода поменутих водотокова.

У Панчевачком риту ПКБ Корпорација а.д. поседује 23.411 ha, од тога се обрађује 17.795 ha. Постојање великог земљишног потенцијала квалитетног пољопривредног земљишта погодног за наводњавање, расположивост довољних количина воде из Дунава и постојање каналске мреже са 12 црпних станица,

 

првенствено у функцији одводњавања, омогућило је развој наводњавања на 1.750 ха изграђених система и планове за проширење наводњавања на око 5.000 ха укупних површина.

Вода за заливање захвата се из постојећих главних канала, мобилним црпним агрегатима и упушта у заливне системе. Вода у главним каналима обезбеђује се преко ЦС ‘’Кишвара’’ из Дунава. Ова црпна станица изграђена је 1956. год. Располаже са 2+1 агрегатом (два радна и један резервни), сваки капацитета од 1,5 м3/с, појединачне снаге од 250 КW.

 

Инвеститор:

ЈВП Београдводе

Вредност пројекта: 125.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

  • Анализе и прорачуни: хидролошке, морфолошке и хидрауличке анализе канала Карашац; услови и начини захватања вода; пољопривредне производње и процена потребних количина воде за наводњавање; дефинисање параметара ЦС ‘’Дунавац’’; услови и начини разграничења сливова ЦС ‘’Кишвара’’ и нове ЦС ‘’Дунавац’’; дефинисање параметара преграда са уставама у коритима постојећих и планираних канала.
  • Пројекат високонапонског вода за снабдевање струјом црпне станице
  • Главни пројекат нове црпне станице ‘’Дунавац’’, Q=2.0 m3/s. Одабране су три пумпе капацитета по Q=1.0 m3/s, две радне и једна резервна.
  • Главни пројекат преграде са уставом која треба да омогући раздвајање сливова ЦС ‘’Кишвара’’ и новопројектоване ЦС ‘’Дунавац’’.
  • Главни пројекат 9 нових устава за потребе ‘’ПКБ’’ Корпорације

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија