Луке и пристаништа

Генерални, Идејни, Главни пројекат, као и надзор над изградњом пристаништа Костолац

 

Детаљан опис пројекта

У области производње електричне енергије у оквиру костолачког угљоносног басена, будућа инвестициона улагања усмерена су између оста¬лог на изградњу блока Б3, као и на изградњу по¬стројења за одсумпоравање димних гасова блокова ТE Костолац Б. За процес одсумпоравања, потребно је обезбедити довоз око 170.000 тона кречњака годишње. Као продукт одсумпоравања јавља се гипс, за који постоји могућност комерцијалног пласмана. Такође, постоји реална могућност пласмана сувог пепела у производњи цемента, индустрији грађевинског материјала, изградњи путева и др.

 

У том правцу планира се и развој транспортне инфраструктуре, како друмске тако и речне. Завршена је израда техничке документације (Главни пројекат) за изградњу железничког колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже и изградњу пристаништа за речни транспорт Дунавом (Претходна студија оправданости са Генералним пројектом).

Инвеститор:

ЈП Електопривреда Србије

Вредност изградње: 13.710.000,00 еура

*Изградња је у току

 

Врста извршених радова

 

 • Хидрограђевински пројекат
 • Грађевински пројекат
 • Архитектонско-грађевински пројекат
 • Пројекат интерних саобраћајница
 • Пројекат машинске опреме и уређаја
 • Електроенергетски пројекат
 • Пројекат телекомуникације
 • Идејно решење интерних инсталација
 • Технологија и организација изградње објекта
 • Трошкови изградње и одржавања пристаништа
 • Елаборат заштите од пожара
 • Студија оправданости
 • Студија о процени утицаја на животну средину

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија