Водоводни систем

Водоводни систем Нови Сад – Ревизија развојног програма водоводног система

Детаљан опис пројекта

Изградња водоводног система Новог Сада почела је шездесетих година прошлог века, када су на локацији Штранд изграђени први Рени бунари и погон за производњу воде за пиће. Од тада па до почетка деведесетих година водоводни систем је развијан релативно уједначено. Догађаји деведесетих година битно су пореметили остварење развојних планова Града, па тиме и водоводнох система. Економска рецесија и криза довеле су практично до потпуног заустављања инвестиционих активности у циљу развоја, а бомбардовањем 1999. године уништен је или онеспособљен део виталних објеката система.

 

Ово је довело до озбиљног преиспитивања постојећег концепта, тако да је 2003. године урађена Ревизија која је дала основне смернице за развој водоводног система у три варијанте. Потреба за новом ревизијом има упоришта у променама демографског, привредног и просторног развоја Новог Сада и Општина Сремиски Карловци и Беочин, искуствима стеченим током педесет година експлоатације постојећег система и објективном стању у систему, и најзад у смерницама за побољшање комерцијалних показатеља ЈКП ‘’Водовод и канализација’’.

 

 

Инвеститор:

ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови Сад

Вредност пројекта: 143,000 еура

Врста извршених радова

 

Предмет Ревизије је развојни план целокупног водоводног система.
Период планирања је до 2031. године.

  • Опис и критика стања постојећег развојног плана
  • Становништво, јавне функције и индустрија: расподела по простору и времену, зонирање
  • Обрада статистичких података о досадашњој потрошњи воде
  • Становништво, јавне функције и индустрија: потребе за водом (анализе, средња дневна потрошња, стварна потрошња, коефицијенти неравномерности
  • Изворишта: потребни капацитет, стање, план развоја, квалитет сирове воде, заштита изворишта (у сарадњи са Институтом за водопривреду ‘’Јарослав Черни’’)
  • Прерада воде: потребни капацитети, локације, технолошки процес прераде, предлог развоја, хидраулички модел постројења за прераду (у сарадњи са Хидрозаводом ДТД)
  • Дистрибуција: хидраулички модел дистрибутивног система у INFOWORKS-у, постављање и анализа варијанти плана развоја, економска анализа, синтеза резултата, предлог развоја дистрибуције
  • Избор решења: постављање и анализа варијанти могућих решења за систем у целини, упоредни приказ резултата анализе варијанти, детаљан приказ предложеног решења

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија