31

                              година
искуства у областима:

ЕКОЛОШКИ

ИНЖЕЊЕРИНГ И

Предузеће ЕХТИНГ
има Националне и интернационалне лиценце.

 • Водоводних и канализационих система
 • Третмана воде за пиће, отпадних вода и третмана отпада
 • Лука, пристаништа и марина
 • Регулација река
 • Депонија, трансфер станица и санитарног инжењерства
 • Мелиоративних система, односно одводњавања и наводњавања земљишта
 • Заштите животне средине и екологије
 • Заштите од поплава и уређења водотока
 • Санитарног инжењерства
 • Експлоатације подземних и површинских вода
 • Водопривредних система и уређења сливова
 • Инфраструктурних објекaта и система
 • Информационих система у водопривреди

Негујемо успешну сарадњу са научно - образовним институцијама:

Грађевински факултет Београд, Факултет техничких наука Нови Сад, Шумарски факултет Београд.

ЕХТИНГ тим се састоји од 29 стално запослених лица. Стручно-техничко језгро чини 19 високо стручних инжењера грађевине, машинства, технологије и архитектуре, као и 8 техничара. Сви инжењери имају положен стручни испит и поседују лиценце издате од Инжењерске коморе Србије. Административни, кадровски и рачуноводствени део обављају 2 секретарице - пословна и техничка.

 

Прочитај више

КОНСАЛТИНГ У

ХИДРОТЕХНИЦИ

НАЈВАЖНИЈИ РЕФЕРЕНТНИ ПРОЈЕКТИ

 • Водоводни систем Нови Сад: Ревизија развојног програма система
 • Консултантске услуге на имплементацији KfW Програма I и II: Водоснабдевање у општинама средње величине у Србији
 • Повећање ефикасности и смањење губитака воде у водоводном систему Пожаревац
 • Претходна студија оправданости са генералним решењем унапређења квалитета воде и водоводних система у градовима Кикинда, Бечеј, Нови Бечеј и Зрањанин
 • Консултантске услуге на имплементацији KfW Програма III: Канализациони системи у општинама средње величине у Србији
 • Генерално решење Београдског канализационог система до 2021
 • FIDIC инжењер по FIDIC Yellow Book за изградњу ППОВ у оквиру ТЕНТ А

Ehting lista projekata

Прочитај више

Поседујемо лиценце за специјализоване програмске пакете

2

Поседујемо велике лиценце за пројектовање објеката чију грађевинску дозволу издаје Министарство

1

ЕХТИНГ ТИМ чине дипломирани инжењери са стручним испитом и лиценцама, и са преко 12 година радног искуства, високо специјализовани у свим областима студијских истраживања, пројектовања и извођења хидротехничких објеката.

Прочитај више

За потребе прибављања финансијских средстава и добијања донација, односно различитих видова помоћи за изградњу објеката потребних вашем региону, за ваше потребе можемо израђивати Студије оправданости, анализе, конкурсну документацију и потребну техничку документацију, прибављати потребна документа и подносити захтеве у ваше име, а такође и организовати извођење радова.

Радо ћемо се одазвати Вашем позиву и презентовати могућности наше фирме у Вашој средини, општини, односно региону. ЕХТИНГ тим ће с највећом пажњом проучити сваку Вашу примедбу или сугестију и јавиће Вам се у најкраћем могућем року.

Срдачно Вас поздрављамо
Надамо се даљој сарадњи, као и да ћемо испунити Ваша очекивања.

 

ЕХТИНГ - Београд
Генерални директор:

 

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија

Ehting lista projekata
Ehting lista projekata
Ehting lista projekata